ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Lady Pro & Gentlemani Pro 2020

LADY PRO

  Prof. MUDR. Věra Adámková
dnes významná internistka-kardioložka absolvovala 1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze v roce 1980, ale již v letech 1982 - 1988 se v Institutu klinické a experimentální medicíny intenzivně věnovala problematice nefrologie, transplantací životně důležitých orgánů, včetně organizace transplantací a multidisciplinární péči o těžce nemocné. Od roku 1988 do roku 1995 pracovala v Nemocnici Na Homolce nejprve jako sekundární lékař, posléze na pozici zástupce přednosty a primáře oddělení. Od roku 1995 pracuje opět v IKEM a od roku 2009 na pozici přednosty Pracoviště preventivní kardiologie. V letech 2004 – 2012 vedla Katedru klinických a preklinických oborů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a do dnes přednáší na 1. a 2. lékařské fakultě UK v Praze a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. V roce 2019 byla oceněna stříbrnou medailí University Karlovy za celoživotní přínos a v témže roce obdržela pamětní medaile 1. a 3. Lékařské fakulty UK. Je více než 60 let členkou České obce sokolské, mnoho let členkou Českomoravské myslivecké jednoty.
  Plukovnice MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D.
je hlavní hygieničkou Armády ČR v bezprecedentní době koronavirové pandemie, se kterou bojuje celý svět. V armádě slouží 23 let. Tuto funkci zastává právem, protože její specializací od absolvování Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové (nyní Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany) je právě hygiena a epidemiologie. Na Fakultě vojenského zdravotnictví UO se věnovala mimo jiné vědecké činnosti spolu s edukací a přípravou vojenského zdravotnického personálu. Na Vojenské lékařské akademii působila v pozicích od asistenta, přes vedoucího skupiny až po proděkanku pro studijní a pedagogickou činnost. V roce 2019 dosáhla nejvyššího možného postu v hygienické službě rezortu Ministerstva obrany, když se jako vůbec první žena ujala výkonu funkce hlavní hygieničky rezortu. Od nástupu do funkce nejvyšší se zaměřila na reformaci hygienického a protiepidemického zabezpečení vojáků z povolání. Právě současná pandemie onemocnění COVID-19 před ní postavila potřebu a výzvu intenzivního posílení a stabilizace hygienické služby na MO ČR. Je vdaná za kolegu -epidemiologa a vychovává syna.
  Ing. arch. Eva Le Peutrec (Hendrychová)
vystudovala FUA na Technické univerzitě v Liberci (2005) a je řazena mezi nejúspěšnější české architekty působící v zahraničí (po boku takových osobností, jako je Eva Jiřičná či Jan Kaplický). Postupně žila a pracovala na čtyřech různých kontinentech, (Evropa, Amerika, Asie, Jižní Pacifik), domluví se 5 jazyky. Stojí za návrhy 140 projektů, mnohých na evropské poměry obrovských měřítek 250 000 m2 - 1000 ha. Věnuje se všem typům staveb. Navrhuje velké multifunkční komplexy, kancelářské budovy, kulturní, nákupní a zdravotní centra, 5* hotely, školy, knihovny i luxusní vily. Pracovala pro rodinu Lamborgini, ale je známá především svými návrhy mrakodrapů (25) a městem pro milión obyvatel, které se staví v Číně. Vedle architektury a urbanismu se věnuje i přednáškové činnosti (TED), kde se snaží motivovat posluchače po celém světě. V současné době žije na ostrově Nová Kaledonie v Jižním Pacifiku a pracuje na rozličných mezinárodních projektech.
  Ing. Zita Muzikářová
již v začátcích roku 1990 byla jednou z klíčových studentek VŠE v přípravném výboru na svou dobu obří mezinárodní konference „TRADE, COOPERATION & INVESTMENT OPPORTUNITIES in CZECHOSLOVAKIA“, která byla s téměř 4.000 účastníků v roce 1990 nejvýznamnější mezinárodní akcí tohoto druhu v až zázrakem a naprosto nečekaně neskutečně svobodném Československu. V roce 1991 absolvovala VŠE s červeným diplomem a pracovně prošla společnostmi ČSOB a DELL. Jako 24 let vzorná manželka je matkou tří dětí, z nichž to prostřední je bohužel totálně postižené. Bojem s jeho postižením se stala každodenní hrdinkou, která více než dvě desetiletí obdivuhodně, andělsky trpělivým a často fyzicky velmi namáhavým způsobem zajišťuje v domácí péčí i ty nejsložitější potřeby svého velice těžce postiženého 180 cm vysokého dnes 23 letého syna, který, bez prakticky všezahrnující pomoci, není schopen jakékoli samostatné existence. Její ocenění titulem LADY PRO však současně oceňuje spolu s ní stovky, spíše tisíce podobných neuvěřitelných hrdinek, jež obětavě a neúnavně, mnohdy téměř sebezničujícím způsobem, pečují dlouhá léta o své nejrůznějšími způsoby dramaticky až fatálně postižené děti.
  Ing. Monika Nebeská

absolventka VŠE se k zemědělství dostala spíše náhodou, aby z ní dnes byla odbornou veřejností vysoce respektovaná, normálními zemědělci obdivovaná a médii titulovaná První dáma českého zemědělství. Se svým týmem ve Všestarech a okolí vybudovala několik úspěšných podniků, podílí se na propagaci kulturního dědictví venkova, péče o krajinu a zadržování vody v ní, a je neúnavnou propagátorkou českého zemědělství. Její jméno je spojováno především s úspěchem Všestarské cibule, zapsané v bruselském rejstříku chráněných zeměpisných označení původu. Podnik pod jejím vedením dokázal pružně reagovat na klimatické změny a stal se kromě cibule také největším tuzemským producentem brokolice. Přes všechny negativní dopady koronavirových opatření se jí podařilo reorganizovat provoz podniku tak, že došlo k navýšení produkce a ziskovosti. Její společnosti byly mezi prvními, které se dodávkou zeleniny zapojily do přímé pomoci do nemocničních kuchyní. Vice než kdy jindy je přesvědčena, že v moudrosti předků je více dobra, než ve všech módních ideologiích dohromady, že ideály lidskosti a hodnoty naší civilizace nemají a nesmí být rozbity, ztraceny, zapomenuty.

 

  Plukovnice Ing. Helena Ottlová
plukovnice, inženýrka, která za pár dnů bude profesionální hasičkou prakticky 20 let, protože do služebního poměru u HZS nastoupila hned prvního ledna roku 2001. Předtím již šest let pracovala v sekci civilní obrany Ministerstva obrany. Její specialitou jsou rozpočty a analytické činnosti zejména ekonomicky a finančně orientované, protože i pro hasičský sbor jsou finance stejně důležité jako voda na hašení. Jedná se o velice zkušenou a vysoce kladně hodnocenou členku nejvyššího vedení HZS ČR, která se zejména poslední době výrazně zasloužila o stabilizaci sboru ve finanční oblasti a dopomáhá řešení často velmi komplikovaných, nečekaných a do současnosti skoro neznámých problémů, jež přináší koronavirová krize i do oblasti důležitých činností HZS. V současnosti je finanční ředitelkou finančního odboru HZS, kde ji mnozí, nadřízení i podřízení považují za téměř nepostradatelnou.
  Gabriela Pavlová
pochází z rodiny lékaře a zdravotní sestry, což je podle ní hlavní důvod, proč od mládí toužila se stát a nakonec se i stala zdravotní sestrou na oddělení, po studiu specializace Elektrodiagnostika nervového systému v Brně povýšila na staniční sestru a nákonec na hlavní sestru na dětské neurologii ve FN Motol. Ošetřování nemocných dětí spojené s komplikovanou prací na technologicky špičkově vybaveném pracovišti je pro ni nejen náročnou prací, ale především posláním. Na klinice dětské neurologie pracuje již celých 39 let a práce ji stále baví a naplňuje a to i v současné náročné době pandemie Covid-19, i když ta se její kliniky bezprostředně nedotýká. Fakultní nemocnice Motol je doslova jejím druhým domovem, protože v ní, v různých oborech, (syn na ORL a snacha na Klinice zobrazovacích metod), pracují fakticky tři členové její rodiny.
  Mgr. Nataša Petsini
Nataša Petsini je jednou z mála lidí, kteří provázejí pana Ing. Sotiriose Zavalianise celou jeho podnikatelskou dráhou, a to už od roku 1995. Začala jako provozní ředitelka prvního zdravotnického zařízení, které pan Zavalianis vlastnil, diagnostického centra Mediscan Group v Šustově ulici v Praze. Po založení onkologického pracoviště Multiscan se stala jeho senior manažerkou a poté, v roce 2008, byla jmenována do funkce ředitelky berounské nemocnice a v této pozici působí dodnes. Rehabilitační nemocnice Beroun je finančním tahounem skupiny AKESO holding a.s. a je to právě díky Nataše Petsini, její obětavosti, houževnatosti a schopnosti vyvážit zájmy nemocnice, jejího personálu, pacientů s požadavky jejího náročného majitele. Ti, kteří s Natašou Petsini pracují, o ní hovoří s respektem a uznáním. Přestože je svérázná a temperamentní, vždy drží slovo, brání své spolupracovníky a svou lidskostí si rychle všechny získá na svou stranu. Díky tomu všemu a zejména díky ní, je v berounské nemocnici stabilní personál s velmi silnými a pozitivními mezilidskými vztahy, prostě ta nejlepší kultura, jakou si může majitel nemocnice přát.
  Ing. Petrana Slámová
ekonomka dříve působící v marketingu společnosti DATART, po předčasné a tragické smrti svého manžela Pavla Slámy (49), hlavního zakladatele a motoru firmy roku 2013, si se třemi malými dcerami prošla poměrně dlouhým, těžkým osobním procesem mladé vdovy. Pro návrat do normálního aktivního života si vybrala místo businessu oblast kultury a v roce 2016 realizovala s Medou Mládkovou náročnou rekonstrukci WERICHOVY VILY na Kampě, kam s paní Medou umístily Expozici Osvobozeného divadla. Následně se věnuje společenskému tanci, iniciovala první ročník Seniorského Stardance pro seniory nad 65 let, založila Czech PRO AM DANCE Union a v současnosti je ředitelkou festivalu Prague Dance Championship.
 

GENTLEMANI PRO

  Ivan BAŤKA Sr.

Ing. Ivan Batka senior po studiích na ČVUT, Fakultě stavební začal svoji kariéru stavaře v Dobrušce jako technický specialista, aby se postgraduálně dálkově vylepšil a překvalifikoval na VŠ Elektrotechnické. 1969-1979 již pracoval jako vysoce kvalifikovaný projektant a vedoucí projektant na Železničním stavitelství se specializací na dopravní stavby, sanace mostů a to jak v ČR tak v Německu. Průběžně absolvoval na VŠ dopravní v Žilně postgraduál ekonomky řízení. Následně spoluřídil, jako technický náměstek, INTERHOTELY Praha a poté, znovu v pozici technického náměstka, ve Filmovém podniku Praha, kde osobně zajišťoval rekonstrukci 14 tehdy velmi populárních velkých kinosálů. Počátkem 90. let byl ředitelem Pražského ústavu památkové péče (PÚPP) a osobně se tak podílel na rekonstrukcích Královské cesty, Domu u Zvonu, Domu pánů z Kunštátu, Rudolfina plus řady dalších. Je spoluautorem knihy „Pražská památková péče“. Organizoval řadu výstav a přednášek na téma památková péče ve Varšavě, Moskvě, Budapešti, Bukurešti, Petrohradě, Havaně a v dalších městech ČR a SR. Od roku 1991 podniká v rodinných firmách, za pozornost určitě stojí jeho několika letá a velkým úspěchem zakončená rekonstrukce Velkopřevorského mlýna, dnes překrásné galerie.

 

  Martin BOROVIČKA

Ing. Martin Borovička je absolventem stavební fakulty ČVUT Praha. Během studií na vysoké škole spolupracoval s řadou investičních fondů a po absolutoriu získal další odborné zkušenosti ve specializovaných kurzech z oblasti managementu, finančního řízení a marketingu. Od 1994 působil na různých pozicích ve francouzské nadnárodní společnosti Lafarge Group, zpočátku jako marketingový ředitel Lafarge Centre Europe, poté jako generální ředitel Lafarge Co/bet a.s. Následně přijal pozici generálního ředitele společnosti Paramo. V krátké době byla tato společnost pod jeho vedením vyvedena ze ztráty a to se restrukturalizace netýkala pouze Parama, ale rovněž jeho 11-ti dceřiných společností. Podobně tomu bylo i u společnosti Aliachem a jeho odštěpného závodu Synthesia Pardubice, který potřeboval totéž – restrukturalizaci, na které se Martin Borovička podílel až do konce roku 2004. V letech 2005 až 2011 působil na pozici generálního ředitele stavební společnosti SYNER a od roku 2007 až do poloviny roku 2017 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem developerské a stavební skupiny S GROUP holding. Od roku 2018 zastává funkci předsedy představenstva ve společnostech Čermák a Hrachovec a VHS stavby.

 

  Zdeněk KABÁTEK
Ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, má za sebou mnohaleté manažerské zkušenosti jak z prostředí státní správy, tak i privátního sektoru. Na Ministerstvu zdravotnictví zastával pozici ředitele pro ekonomiku, ve své gesci měl však i několik let management přímo řízených organizací. V minulosti působil i na vedoucích postech v písecké nemocnici či jaderné elektrárně Temelín. Před několika dny byl drtivou většinou přítomných členů správní rady znovu zvolen generálním ředitelem VZP na další čtyřleté funkční období, co výrazně posiluje stabilitu této pro české zdravotnictví klíčové instituce. Pokud mu to čas dovolí, věnuje se nejraději rodině. Relaxuje na cestách, je totiž vášnivým motorkářem.
  Martin KODL
PhDr. Martin Kodl, majitel významné aukční, prodejní a výstavní Galerie KODL absolvent Univerzity Karlovy a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století, který je velice příjemně překvapený oceněním Gentleman Pro. To by však podle něho samotného ocenili daleko více jeho pradědeček, dědeček i táta. Byli to právě oni, kdo se zasloužili o význam a sběratelskou tradici rodiny Kodl, v níž nyní začínají velice aktivně pokračovat i jeho děti. Osobně si myslí, že nejpodstatnější pro skutečný a dlouhodobý úspěch je tým lidí kolem něho a velká dávka štěstí, které jej i jeho podnikání provází. Díky tomu se mu jeho každodenní všední práce stává posláním a zdrojem neutuchající radosti.
  Miroslav MACH
MUDr. Miroslav Mach je absolventem LF UK v Plzni, internista. Spoluzakladatel společnosti Privamed s.r.o. a po její transformaci v akciovou společnost předseda představenstva a jejím ředitelem od roku 1995 s 18-ti měsíční pauzou doposud. Svoji kariéru začal na interně v Rokycanech, pak prošel několika pozicemi, aby v roce 1990 zakotvil na interním oddělení Městské nemocnice v Plzni. Právě z jeho podnětu vznikla v roce 1992 společnost Privamed , která ve velké privatizaci koupila od FNM ČR plzeňskou Městskou nemocnici, kde v té době působil jako sekundář. V podnikání navazuje na rodinnou tradici. Je důsledný, systematický, vytrvalý, možná až „tough guy“, ale přitom férový, zodpovědný. Má velkou zásluhu na rozvoji a výsledcích nemocnice i celé skupiny Privamed. Je ženatý a má 2 syny, právníka a lékaře, kteří s velkou pravděpodobností půjdou v jeho stopách. Rád lyžuje a zahraje si tenis, čte historické knihy, domluví se několika jazyky.
  Jan NAIDR
Jan Naidr před revolucí 1989 pracoval jako technik u německé firmy Hoechst, která v Martině na Slovensku postavila koncem osmdesátých let velkou továrnu na léky a chemické výrobky, zde pracoval až do roku 1995. Poté se dal na cestu podnikání v obchodě a gastronomii. Vlastní v Praze několik potravinářských prodejen a provozoven a v současné složité COVID-19 situaci patří jeho provozovna KORUNKA k „záchranám“ velkého množství, zejména v obědové době hladových, obyvatel Smíchova, protože je v této známé pražské čtvrti nejefektivnějším prodejcem ""okénkových"" obědů ve výborné kvalitě a bohatém sortimentu.
  Miloslav STAŠEK
Ing. Miloslav Stašek, státní tajemník na Ministerstvu zahraničních věcí, je úspěšný diplomat s bohatými zkušenostmi v regionech Blízkého východu, Afriky a Asie, působil jako velvyslanec v Egyptě s při-akreditací pro Súdán či v Indii s při-akreditací pro celý region jižní Asie. V minulosti rovněž zastával pozice ředitele odboru ekonomické diplomacie a byl ekonomickým náměstkem na MZV. Je kariérním diplomatem, sportovcem a otcem tří dětí. Často mluví o tom, že má to štěstí realizovat své sny, dělat práci, která ho opravdu baví a posouvat českou zahraniční službu k vyšší profesionalizaci.
  Michal VORÁČEK
Ing. Michal Voráček je český mediální magnát, podnikatel, mecenáš a poradce. Je považovaný za zakladatele československého a českého mediálního trhu. Za špičkového manažera a podnikatele v mediální oblasti je považován již od 90. let. Například v oblasti tištěných médií totiž stál u všech novinek - první barevné noviny, audiotext, číslování novin, vložený suplement do novin, první nedělní noviny, velké soutěže, upoutávky na zítřejší noviny v televizi atd. Je vlastníkem a jediným členem dozorčí rady společnosti E-Centrum a.s., která je zejména v Praze významných hráčem na realitním trhu.
  Zdeněk ZAJÍČEK
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Původní profesí advokát působil v letech 1996 až 1998 jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v letech 2006 až 2013 pak postupně jako náměstek ministra vnitra ČR, ministra spravedlnosti ČR a ministra financí ČR. Zaměřuje se veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Jeho téma je elektronizace veřejné správy, prosazoval projekty Czech POINT a datových schránek, je spoluzakladatelem sdružení eStát a prezidentem ICT Unie. V rámci svého působení v HK ČR se významně podepsal pod projekt Právní elektronický systém pro podnikatele. Od července 2020 je viceprezidentem Hospodářské komory ČR, gestorem pro oblasti ICT, telekomunikací, digitální agendy, legislativy, kulturního a kreativního průmyslu a vzdělávání. Je ženatý, má tři děti.
  Sotirios ZAVALIANIS
Ing. Sotirios Zavalianis, původem řecký podnikatel, který v Praze vystudoval Vysokou školu ekonomickou a žije zde více jak třicet let, je dnes jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v oblasti zdravotnictví. Jeho holding AKESO, do kterého patří Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologické a radiologické centrum Multiscan, je druhým největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče. Sotirios je známý jako charismatický vizionář, gentleman, humanista a jak sám o sobě rád říká, také „kapitalista z donucení“, který ve zdravotnictví a v pomoci lidem našel „vyšší smysl“. Lidé, kteří měli tu čest jej poznat, Vám potvrdí, že se málokdy v podnikatelském prostředí, které je téměř ze zásady „nepřátelské a bezskrupulózní“, setkali s někým tak uznalým a lidsky založeným, pečujícím o své zaměstnance a chápajícím jejich problémy. A lidé, kteří pro něho pracují, ho za to mají rádi, váží si ho a stávají se loajálními. S nadsázkou lze říci, že od Sotiria se neodchází, u něho zaměstnanci výpovědi nedávají. Sotirios založil své podnikání na důvěře ve své lidi. Právě jeho silná vize, za kterou nepřetržitě, bez ohledu na překážky, jde a skutečnost, že svým lidem dává prostor k tomu, aby si prací v jeho zdravotnických zařízeních splnily své profesní i osobní sny, dovedly Sotiria mezi nejrespektovanější podnikatelské osobnosti. V berounské nemocnici najdete na recepci řecké heslo „Zdraví nemocného je nejvyšší cíl“ a přesně tak lze vystihnout podnikání Sotiria Zavalianise.

ENGLISH VERSION Czech 100 Best - video documents

Unikátní společná fotografie Českých 100 Nejlepších

pořiďte si jako vzpomínku na Českých 100 Nejlepších 2023 krásně zarámovanou fotografii stovky nejlepších, oborových kategorií, Lady & Gentleman Pro

více

Videoreportáž z galavečera Českých 100 Nejlepších 2023

Výsledky Českých 100 Nejlepších 2023

známé od 1. prosince naleznete zde

více

Fotogalerie Českých 100 Nejlepších

přidána fotogalerie Českých 100 Nej

více

Copyright © PIXMAN s.r.o., RSS